Strona główna > O nas > rybitwy i warunki

Zhejiang Mesa Sanitary Co., ltd

Regulamin


1. OGÓLNE

1.1 MESA Bath Inc. ("MESA" lub "our") prowadzi stronę internetową, mesashower.com i wszystkie powiązane strony internetowe, w tym www.zjmesa.com, w celu rozrywki, informacji, edukacji i komunikacji użytkowników stron internetowych (" ty "lub" twój ").

1.2 Twój dostęp i korzystanie ze Stron internetowych oraz wiadomości, informacji, danych, tekstu, grafiki, zdjęć, zdjęć, ilustracji, oprogramowania lub innych treści dostępnych za pośrednictwem Stron internetowych (łącznie "Treści") podlega niniejszym warunkom ( "Warunki") i wszystkich obowiązujących przepisów. Uzyskując dostęp do stron internetowych i przeglądając je, akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, warunki i postanowienia. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie Warunków, nie będziesz korzystać z Witryn ani nie będziesz mieć dostępu do Treści.

1.3 Jeśli masz pytania dotyczące któregokolwiek z niniejszych warunków, prosimy o przesłanie prośby o wyjaśnienia do MESA za pomocą dostarczonego formularza pomocy.


2. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
2.1 Podczas gdy MESA dąży do umieszczenia aktualnych i dokładnych informacji na Stronach Internetowych, Strony internetowe i Treści są dostarczane "TAKIE, JAKIE SĄ" i jako dostępne, a także każdy dostęp, użytkowanie, modyfikacja lub poleganie na Stronach internetowych i Treść odbywa się na własne ryzyko. MESA i jej partnerzy, licencjodawcy, agenci, dostawcy treści, dostawcy usług, pracownicy, oficerowie, dyrektorzy lub przedstawiciele ("Przedstawiciele MESA") w żaden sposób nie gwarantują dokładności takich informacji, ani przedstawiciele MESA lub MESA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy lub pominięcia znajdujące się na Stronach Internetowych, ponieważ Przedstawiciele MESA i MESA nie mogą i nie gwarantują i nie wyrażają żadnych wyraźnych oświadczeń, zapewnień, przymierzy i warunków, wyraźnych lub dorozumianych, z mocy prawa lub w inny sposób, z w odniesieniu do Witryn lub Treści, w tym: (i) wszelkich dorozumianych gwarancji i warunków dotyczących wartości handlowej, jakości handlowej lub przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw, lub wszelkich dorozumianych oświadczeń lub gwarancji wynikających z realizacji, przebiegu handel lub wykorzystywanie handlu; (ii) że Witryny lub Treści spełnią wymagania Twojej (lub Twojej organizacji lub firmy) lub będą kompatybilne z komputerem Twojej firmy lub Twojej firmy lub powiązanego sprzętu, sprzętu fotograficznego lub oprogramowania; (iii) że Witryny lub Treści są dokładne, ważne, wiarygodne, autentyczne, aktualne lub kompletne; (iv) że Strony internetowe będą nadal działać, działać bez przerw lub bezbłędnie; lub (v) że przeglądanie materiałów wyświetlanych na Stronach internetowych nie naruszy praw osób trzecich niebędących własnością MESA.

2.2 Ponadto przedstawiciele MESA i MESA nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji, że Witryny lub Treści są odpowiednie lub dostępne do użycia w dowolnym miejscu. Uzyskiwanie dostępu do Witryn lub Treści z miejsc, w których ich zawartość jest nielegalna, jest zabronione. Ci, którzy zdecydują się uzyskać dostęp do Witryn lub Treści z lokalizacji innych niż Kanada, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za przestrzeganie lokalnych przepisów.

2.3 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia i żądania zgłoszone przez dowolną inną osobę wynikające z, w związku z korzystaniem z Witryn, modyfikacji Użytkowników (zgodnie z definicją poniżej w punkcie 6.1) lub Treści; Twoje naruszenie Warunków; Twoje naruszenie lub naruszenie praw innych osób; lub Twoje naruszenie jakiegokolwiek obowiązującego prawa cywilnego lub karnego. Przedstawiciele MESA i MESA zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności i odpowiedzialności związanej z tymi wszystkimi sprawami.

2.4 Wyrażasz zgodę na to, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działania i komunikację podjętą lub przekazaną w trakcie korzystania z Witryn, modyfikacji Użytkowników i Zawartości oraz że będziesz postępować zgodnie ze wszystkimi prawami, które mają zastosowanie lub mogą dotyczyć Twojego użytkowania lub działań na Witryn lub w odniesieniu do Treści lub Modyfikacji Użytkownika. MESA może badać zdarzenia, które mogą wiązać się z naruszeniem takich przepisów, i może angażować organy ścigania i współpracować z nimi w ściganiu użytkowników, którzy są zaangażowani w takie naruszenia. MESA zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich informacji (w tym danych osobowych użytkownika) dotyczących korzystania z Witryn lub Treści (w tym wszelkich zauważonych naruszeń obowiązującego prawa), w każdym przypadku dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące prawo, w tym niezbędne do spełnienia każdego wniosku zatwierdzonego przez obowiązujące prawo.

2.5 Przeglądanie Witryn odbywa się na własne ryzyko. Ani MESA, ani żadna inna strona (w tym przedstawiciele MESA) zaangażowani w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Stron internetowych nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie, przykładowe, specjalne lub karne) powstałe w wyniku lub w związku z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do Witryny internetowej, treści, modyfikacji użytkownika, treści lub witryn związanych z połączeniem lub niepowodzeniem takich witryn (w tym szkody poniesione w wyniku zaniedbań lub niedokładności w takich witrynach lub treściach lub transmisji poufnych lub poufnych informacji do lub z takich witryn), nawet jeśli przedstawiciele MESA lub MESA zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód lub strat lub jeśli takie uszkodzenie lub strata były do przewidzenia.

2.6 Ponadto, Przedstawiciele MESA i MESA nie ponoszą odpowiedzialności i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy lub inne złośliwe lub destrukcyjne kody, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy (lub Twoją organizację). konto dostępu do, korzystania z, pobierania lub przeglądania stron internetowych, treści lub modyfikacji użytkownika. Jesteś odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić twoje szczególne wymagania dotyczące zapobiegania takiemu zanieczyszczającemu lub destrukcyjnemu kodowi, oraz za dokładność danych wejściowych i wyjściowych oraz za utrzymywanie środków zewnętrznych na Stronach internetowych w celu odbudowy utraconych danych .


2.7 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma MESA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do autoryzowanych instalatorów produktów MESA. MESA podejmuje uzasadnione kroki w celu przeszkolenia takich autoryzowanych instalatorów stron trzecich, ale działania, zaniechania, usterki i zaniedbania znajdują się poza kontrolą MESA i stanowią wyłączną odpowiedzialność monteru upoważnionego podmiotu zewnętrznego. MESA nie popiera, nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za pracę żadnego z upoważnionych zewnętrznych dostawców usług lub ich agentów ". Zaangażowanie się użytkownika z upoważnionego instalatora będącego osobą trzecią do pracy odbywa się wyłącznie między Tobą a taką stroną trzecią iw żaden sposób nie jest MESA stroną ani odpowiedzialnym w ramach takiego zlecenia za jakąkolwiek wykonaną pracę. Każda autoryzowana gwarancja instalatora strony trzeciej może być różna. MESA nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje oferowane przez instalatorów stron trzecich, lecz jedynie własną gwarancję producenta.


2.8 Lista autoryzowanych instalatorów stron trzecich została zamieszczona wyłącznie dla wygody użytkownika, a włączenie instalatora strony trzeciej do tej listy nie stanowi rekomendacji MESA. Każdy instalator strony trzeciej jest niezależnym przedmiotem działalności, a przed zawarciem umowy z jednym lub kilkoma instalatorami stron trzecich powinieneś przeprowadzić wszelkie badania lub dochodzenie, które uznasz za stosowne.


3. CHARAKTERYSTYKI DO STRON INTERNETOWYCH

3.1 MESA może w dowolnym momencie dokonać przeglądu niniejszych Warunków. Użytkownik jest związany takimi zmianami i dlatego powinien okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami. Prosimy o sprawdzenie niniejszych Warunków za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo Strony Internetowe, ponieważ do tej wizyty mają zastosowanie obowiązujące wówczas wersje niniejszych Warunków. Jeśli jakiekolwiek warunki, warunki lub jakiekolwiek zmiany w Regulaminie są dla ciebie nie do przyjęcia, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryn. Dalsze korzystanie ze Stron internetowych po opublikowaniu takich zmian będzie oznaczało akceptację tych zmian. Warunki mają zastosowanie wyłącznie do korzystania z Witryn internetowych i nie zmieniają warunków żadnej innej umowy, którą możesz zawrzeć z MESA.

3.2 MESA może, w dowolnym momencie bez powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, zakończyć, zmienić, zawiesić lub zaprzestać jakiegokolwiek aspektu stron internetowych. MESA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do poprawienia wszelkich błędów lub pominięć w dowolnej części Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia, ale potwierdza, że nie ma obowiązku tego robić. MESA i jej dostawcy usług będą mieli również prawo do zakończenia korzystania z Witryn zgodnie z poniższym opisem w punkcie "Rozwiązanie umowy"


4. KOMUNIKACJA
4.1 Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów (oraz, w przypadku danych osobowych, wymogów określonych w Oświadczeniu o ochronie prywatności (zgodnie z definicją poniżej w punkcie 10.1), wszelkiej korespondencji przesłanej przez użytkownika lub do niego za pośrednictwem Witryn internetowych lub MESA, bez względu na to, czy zgłoszony przez MESA lub w inny sposób nie mają charakteru poufnego, a MESA może wykorzystywać i ujawniać treść wszelkich takich komunikatów, w tym wszelkie pomysły, wynalazki, koncepcje lub know-how tam ujawnione, w dowolnym celu, w tym w opracowywaniu, wytwarzaniu i / lub marketingu towary i usługi, zgadzasz się nie dochodzić żadnych praw własności w takich komunikatach (w tym prawach autorskich, znakach towarowych, patentach, nieuczciwej konkurencji, prawach moralnych lub dorozumianych umowach) i niniejszym zrzekasz się takich praw moralnych na korzyść MESA jako a także prawo do otrzymania jakiegokolwiek finansowego lub innego wynagrodzenia w związku z taką komunikacją.

4.2 W związku z powyższym, MESA nie akceptuje ani nie rozważa niechcianych pomysłów, sugestii lub innych materiałów w jakimkolwiek formacie ("Niezamówione pomysły"), w tym niechcianych pomysłów na nowe kampanie reklamowe, nowe promocje, nowe lub ulepszone produkty lub technologie, ulepszenia produktów, procesy, materiały, plany marketingowe lub nowe nazwy produktów. O ile nie określono inaczej na piśmie przez MESA, prosimy nie wysyłać Niepożądanych Pomysłów, w tym oryginalnych dzieł sztuki, sugestii lub innych dzieł. Celem tego jest uniknięcie potencjalnych nieporozumień lub sporów, gdy produkty MESA lub strategie marketingowe mogą wydawać się podobne do pomysłów zgłoszonych do MESA. Jeśli pomimo naszej prośby o nie wysyłanie nam swoich niezamawianych pomysłów, nadal wysyłasz takie niechciane pomysły, to niezależnie od treści wiadomości wysyłanych do MESA, zgadzasz się, że:
Użytkownik przenosi, ceduje i przekazuje MESA wszelkie prawa, tytuły i interesy Niepożądanych Idei na całym świecie za darmo i unika wszelkich obciążeń, w tym w odniesieniu do wszystkich praw własności intelektualnej bez zapewniania odszkodowania na rzecz użytkownika lub kogokolwiek innego, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności, i za darmo. z wszelkich zobowiązań dotyczących zaufania lub innych obowiązków ze strony MESA lub jej następców prawnych lub cesjonariuszy; i
oświadczasz i gwarantujesz, że zrzekasz się wszelkich praw osobistych (w tym prawa do bycia związanym z Niepożądanymi Ideami) w Niezamawianych Pomysłach po ich przesłaniu na dowolne Strony Internetowe lub do MESA.

4.3 Wszystkie informacje, które podajesz za pośrednictwem Witryn internetowych lub w związku z jakimkolwiek przesłanym materiałem, muszą być prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne oraz, w stosownych przypadkach, muszą być aktualizowane przez ciebie niezwłocznie po wystąpieniu jakichkolwiek zmian w tych informacjach.

4.4 MESA i jej dostawcy usług będą polegać na dostarczonych informacjach. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty, szkody lub dodatkowe koszty, które Ty, MESA lub jego usługodawcy lub inne osoby mogą ponieść w wyniku złożenia przez Ciebie fałszywych, niepoprawnych lub niekompletnych informacji lub braku aktualizacji jakichkolwiek informacji, które przesłać za pośrednictwem stron internetowych.


5. DOZWOLONE ZASTOSOWANIA
5.1 Otrzymujesz niewyłączną, nieprzenośną, nie podlegającą subskrypcji, odwołalną, ograniczoną licencję na kopiowanie, pobieranie, wyświetlanie na swoim komputerze, drukowanie i używanie Treści wyłącznie w celach informacyjnych i wyłącznie w celu: ( a) osobistego użytku; lub (b) wewnętrzne wykorzystanie organizacji lub firmy. Z wyjątkiem przypadków tutaj dostarczonych, żadne inne użycie nie jest dozwolone.

5.2 Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Regulaminie, są zastrzeżone dla MESA.


6. ZASTOSOWANIE OGRANICZONE
6.1 Użytkownik nie może modyfikować Treści z formularza przedstawionego na Stronach Internetowych bez potwierdzenia źródła Treści tak zmodyfikowanej ("Modyfikacje użytkownika"). Wszelkie modyfikacje użytkownika będą dokonywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostosowania treści do własnego użytku wewnętrznego organizacji lub firmy, z zastrzeżeniem pkt 5.1 powyżej. Wszelkie modyfikacje użytkownika nie będą modyfikować, edytować ani usuwać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych ani innych zastrzeżonych informacji lub legend znajdujących się w żadnej z Treści.

6.2 Nie możesz:
zawrzeć jakiejkolwiek Treści w produkcie lub usłudze, którą ty lub twoja organizacja lub firma tworzy lub rozpowszechnia, chyba że MESA w inny sposób wyrazi na to zgodę;
kopiować dowolną Treść na własną lub dowolną inną stronę internetową, chyba że MESA w inny sposób wyrazi zgodę na piśmie;
korzystać z Witryn w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, unieszkodliwić, przeciążyć, upośledzić, zakłócić bezpieczeństwo, negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie lub w inny sposób nadużywać zasobów systemowych Witryn, kont, serwerów, sieci, witryn powiązanych lub powiązanych, połączonych lub dostępne za pośrednictwem Witryn internetowych (w tym wysyłanie, umieszczanie lub przesyłanie w inny sposób wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków lub innych plików lub programów komputerowych potencjalnie szkodliwych, destrukcyjnych lub niszczących lub które mogą narzucać nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie Infrastruktura stron internetowych lub wykorzystanie dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego programu lub urządzenia lub procesu ręcznego w celu monitorowania, kopiowania, podsumowywania lub w inny sposób wydobywania informacji z Witryn lub Treści w całości lub w części);
korzystać ze stron internetowych, treści lub modyfikacji użytkowników w jakikolwiek sposób naruszający prawa innych osób (w tym prawa do prywatności i osobowości, prawa autorskie, prawa osobiste i inne prawa własności intelektualnej), który jest niezgodny z prawem, który narusza jakiekolwiek prawo do MESA, jej partnerzy, licencjodawcy, dostawcy treści, dostawcy usług lub kontrahenci, które są zabronione w Warunkach (w tym poprzez dostęp do stron internetowych z dowolnego miejsca, gdzie taki dostęp może być nielegalny lub zabroniony), to jest nieetyczne, nieprzyzwoite, obraźliwe oszczercze, obraźliwe, oszukańcze, oszukańcze, szkodliwe, obraźliwe, zastraszające, wulgarne, wulgarne, pornograficzne, obsceniczne, seksualnie jawne, seksistowskie, rasistowskie, nienawistne, obraźliwe, nękające, inwazyjne wobec praw innych osób do prywatności (dotyczy to również materiały, które przedstawiają, zachęcają, wskazują, popierają lub mają skłonność do podżegania do takich zachowań), które są w inny sposób budzące zastrzeżenia lub które nie respektują praw i interesów innych osób ;
korzystać z Witryn, Treści lub Modyfikacji Użytkownika w zakresie dopasowywania danych lub wyszukiwania danych, w tym zbierania lub wykorzystywania informacji o innych użytkownikach (w tym ich adresach e-mail) bez ich zgody;
publikować lub przesyłać jakichkolwiek materiałów do Stron internetowych, które naruszałyby którekolwiek z ograniczeń określonych w Regulaminie;
chyba że MESA w inny sposób wyrazi na to zgodę na piśmie, użyje Stron Internetowych do celów komercyjnych lub działalności, z wyjątkiem zawierania transakcji handlowych z MESA, w tym: (i) sprzedaży lub oferowania sprzedaży jakichkolwiek towarów lub usług; (ii) pozyskiwanie reklamodawców lub sponsorów; (iii) przeprowadzanie konkursów, gier lub gier hazardowych lub oferowanie nagród, nagród lub innych zachęt dla dowolnej osoby; (iv) wyświetlanie banerów reklamowych lub sponsorskich, w tym banerów lub usług wymiany linków; (v) pozyskiwanie darowizn; lub (vi) użycie niedozwolonej lub niezamawianej wiadomości-śmieci, spamu, łańcuszków, piramid finansowych lub jakiejkolwiek innej zachęty; lub
korzystać z Witryn w jakikolwiek sposób, który może: (i) szkodzić, grozić, nękać, znęcać się lub zastraszać jakąkolwiek inną osobę w jakikolwiek sposób lub wykorzystywać materiały, które przedstawiają, promują, zachęcają, wskazują, popierają lub mają tendencję do podżegania do popełnienia przestępstwa lub inne bezprawne działania, przemoc, nienawiść, okrucieństwo lub dyskryminacja jakichkolwiek osób lub grup, z jakiegokolwiek powodu lub jakiekolwiek akty okrucieństwa wobec zwierząt; (ii) rozcieńczyć lub zdeprecjonować nazwisko i reputację MESA, dowolnych Znaków (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie), partnerów, licencjodawców, dostawców treści, dostawców usług lub ich kontrahentów, stosownie do przypadku; (iii) zakłócać korzystania przez inne osoby i korzystanie z Witryn internetowych lub ogólnie z Internetu; (iv) skutkować obchodzeniem lub naruszeniem jakiegokolwiek uwierzytelnienia użytkownika, hasła, zabezpieczeń lub środków kontrolnych dotyczących Witryn lub jakiegokolwiek innego zasobu internetowego lub systemu komputerowego; (v) ukrywać lub fałszywie przedstawiać autora lub pochodzenie jakichkolwiek wiadomości lub wiadomości lub podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywie oświadczać lub w inny sposób fałszywie przedstawiać powiązanie z jakąkolwiek inną osobą, w tym z dowolnym przedstawicielem MESA; lub (vi) bez zgody tej osoby ujawniają obrazy jakiejkolwiek osoby lub informacje prywatne dotyczące jakiejkolwiek osoby (takie jak imiona, numery telefonów, adresy e-mail, adresy pocztowe, ubezpieczenie społeczne lub inny numer zabezpieczający).

6.3 Z wyjątkiem przypadków podanych w niniejszym dokumencie, żadna Treść nie może być kopiowana, odsprzedawana, reprodukowana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek środkami, w tym elektronicznymi, mechanicznymi, fotokopiami, nagrywaniem lub w inny sposób, bez wcześniejsza pisemna zgoda MESA lub właściciela praw własności intelektualnej.

6.4 Użytkownik nie może, bez pisemnej zgody MESA, "powielać" żadnej Treści na żadnym innym serwerze.


7. INFORMACJE ZASTRZEŻONE
7.1 Wyrażasz zgodę na to, że cała Treść jest chroniona prawem autorskim (zarejestrowanym lub wynikającym z prawa zwyczajowego lub zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym) i jest własnością MESA lub jest przez nią kontrolowana. Użytkownik potwierdza źródło wszelkich Treści wykorzystywanych przez niego zgodnie z Regulaminem.

7.2 Dane dotyczące praw autorskich i uprawnień są dostępne na żądanie lub w sposób wskazany na stronach internetowych. Jakiekolwiek nieautoryzowane kopiowanie, redystrybucja, reprodukcja lub modyfikacja Witryn lub Treści przez jakąkolwiek osobę może stanowić naruszenie praw do znaków towarowych i / lub praw autorskich i może stanowić podstawę do podjęcia działań prawnych. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich praw autorskich na całym świecie w zakresie korzystania z Witryn internetowych i Zawartości oraz zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Treści.

7.3 Niektóre nazwy, słowa, tytuły, wyrażenia, logotypy, ikony, grafiki lub projekty na stronach internetowych stanowią znaki handlowe, nazwy handlowe, ubiór handlowy i / lub powiązane produkty i usługi MESA, jej partnerów, każdego licencjodawcy, dostawcy treści, usługodawca lub wykonawca MESA lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej (zwanych łącznie "Znakami") i może być chroniony w Kanadzie lub w innym miejscu, a ich wyświetlanie na Stronach internetowych nie przenosi ani nie tworzy żadnych licencji ani innych praw do Znaków. Jakiekolwiek użycie jakichkolwiek Znaków, w całości lub w części, które są dostępne za pośrednictwem Witryn bez uprzedniej pisemnej zgody MESA lub strony trzeciej jest surowo zabronione.

7.4 MESA szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana i pojawia się na Stronach internetowych w sposób, który stanowi naruszenie Twoich praw własności intelektualnej, powiadom nas, korzystając z dostarczonego Formularza Wsparcia. MESA zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób oraz do zaprzestania korzystania z Witryn, zgodnie z poniższym opisem w punkcie "Rozwiązanie użytkowania".


8. ODSZKODOWANIE
8.1 Zapewnisz ochronę i powstrzymasz przedstawicieli MESA lub MESA ("Strony chronione") przed wszelkimi roszczeniami zgłoszonymi przez strony trzecie w związku z korzystaniem z informacji uzyskanych z Witryn oraz przeciw wszelkim naruszeniom Regulaminu przez Ciebie i przeciwko nim. , w tym wszelkie wykorzystanie Treści lub modyfikacji Użytkownika inne niż wyraźnie określone w Regulaminie. Zgadzasz się, że zabezpieczone strony nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek takim naruszeniem lub nieuprawnionym użyciem lub modyfikacją, i zgadzają się zabezpieczyć wszelkie i wszystkie wynikające z nich straty, odszkodowania, wyroki, nagrody, koszty, wydatki i honoraria prawników stron zwolnionych z odpowiedzialności. w związku z tym.


9. POŁĄCZONE STRONY INTERNETOWE I STRUKTURA
9.1 Niektóre linki na Stronach Internetowych mogą prowadzić do innych stron internetowych. MESA udostępnia te linki tylko dla wygody. MESA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich powiązanych stron. MESA nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących, i nie popiera ani nie zatwierdza, żadnych powiązanych stron internetowych, informacji znajdujących się na nich lub jakichkolwiek opisanych produktów lub usług. Jeśli opuścisz Strony internetowe za pomocą linku w niniejszym dokumencie i obejrzysz treści, które nie zostały dostarczone przez lub w imieniu MESA, robisz to na własne ryzyko i Twoim obowiązkiem jest podjęcie wszelkich środków ochronnych w celu ochrony przed wirusami i innymi destrukcyjnymi elementami .

9.2 Otrzymujesz ograniczone, niewyłączne prawo do utworzenia hiperłącza do stron internetowych. Zgadzasz się, że jeśli połączysz inne strony internetowe z Witrynami, takie strony internetowe nie będą (a) tworzyć ramek wokół żadnej części Witryn ani używać innych technik, które zmieniają wizualną prezentację Stron internetowych; (b) oznacza, że MESA aprobuje Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę (w tym Twoją organizację lub firmę) lub Ciebie lub innych produktów lub usług; (c) bez uprzedniej pisemnej zgody MESA, implikuje powiązanie między Tobą lub inną osobą lub tobą lub produktami lub usługami innych osób a MESA; (d) fałszywie przedstawia stosunek użytkownika lub innej osoby do MESA lub przedstawia nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, obraźliwe, oszczercze lub w inny sposób szkodliwe informacje lub wrażenia dotyczące MESA lub któregokolwiek z jej produktów lub usług; lub (e) zawierają materiały, które mogą być interpretowane jako niesmaczne, szkodliwe, obraźliwe lub niedokładne lub w inny sposób naruszają Warunki (w tym Rozdział 6 (Ograniczone zastosowania)).


10. PRYWATNOŚĆ
10.1 MESA szanuje Twoje prawo do prywatności. Wszystkie informacje, które MESA może gromadzić za pośrednictwem Witryn o Tobie podczas Twojej wizyty na Stronach Internetowych, podlegają Oświadczeniu Prywatności MESA, które jest włączone przez odniesienie do Regulaminu ("Oświadczenie o prywatności").


11. JURYSDYKCJA
11.1 Strony są hostowane na serwerach rezydujących w prowincji Quebec w Kanadzie, a strony internetowe są kontrolowane przez MESA z prowincji Quebec w Kanadzie. Uzyskując dostęp do Witryn, zgadzasz się, że niniejsza umowa została zawarta w prowincji Quebec w Kanadzie oraz że wszelkie sprawy związane z tym prawem podlegają prawu prowincji Quebec i przepisom Kanady, bez względu na konflikty prawne ich zasady.

11.2 Wszelkie spory między MESA a Tobą lub inną osobą wynikające z, w związku z lub odnoszące się do Stron Internetowych, Treści, Warunków i warunków, jakiejkolwiek transakcji za pośrednictwem Stron Internetowych lub jakiejkolwiek związanej z nimi sprawy muszą zostać rozstrzygnięte przed sądami prowincji Quebec Kanada przebywająca w mieście Montreal ("Sądy") i niniejszym nieodwołalnie przedkłada i zapewnia wyłączną jurysdykcję tych sądów w odniesieniu do każdego takiego sporu.


12. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA
12.1 Jeśli naruszysz którekolwiek z postanowień Regulaminu, nie będziesz już mógł korzystać z Witryn lub odpowiedniej Treści udostępnianej za pośrednictwem Stron internetowych. MESA, według własnego uznania, ustali, czy Warunki zostały naruszone.

12.2 MESA lub jej usługodawcy mogą w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, z lub bez przyczyny i według własnego uznania, natychmiast: (i) zawiesić lub wypowiedzieć (w całości lub w części) swoje upoważnienie do korzystania z Witryn; (ii) zawiesić, zakończyć, usunąć lub trwale usunąć i zniszczyć, w zależności od przypadku, dowolny z: (A) URL, adres IP lub nazwę domeny; lub (B) wszelkie materiały, które Ty lub inni mogliście opublikować lub złożyć na dowolnej lub wszystkich Stronach internetowych; (iii) ograniczyć dostęp do materiałów opublikowanych lub przesłanych na strony internetowe; oraz (iv) uniemożliwić korzystanie z Witryn w przyszłości; wszystko bez uprzedzenia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec ciebie lub innej osoby, a ty zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich takich środków.


13. INNE
13.1 Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny sąd właściwej jurysdykcji stwierdzi, że jakiekolwiek postanowienie Regulaminu lub jego część jest niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu nieegzekwowalne, wówczas postanowienie to zostanie wykonane w maksymalnym zakresie dopuszczalnym, aby zrealizować zamierzony cel. Regulaminu, a pozostała część Regulaminu pozostaje w pełnej mocy. Niewyrażenie przez MESA lub egzekwowanie rygorystycznego wykonania jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jakiegokolwiek prawa nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek takiego postanowienia lub prawa. Ty i MESA jesteście niezależnymi kontrahentami, a żadne partnerstwo, związek partnerski, joint venture, stosunek pracy lub franczyzy nie są zamierzone ani stworzone przez Warunki i warunki korzystania z Witryn lub Treści przez ciebie.

13.2 Warunki (w tym oświadczenie o ochronie prywatności) stanowią całość porozumienia między MESA a Państwem w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i zastępują wszelkie komunikaty, oświadczenia lub porozumienia, ustne lub pisemne, pomiędzy MESA lub jej partnerami a użytkownikiem z zachowaniem w tej sprawie. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między Oświadczeniem o prywatności a Warunkami, obowiązują Oświadczenie o ochronie prywatności, stosownie do przypadku.

13.3 Postanowienia Regulaminu będą obowiązywać i będą wiążące dla MESA i wszelkich usługodawców, w stosownych przypadkach, oraz ich następców prawnych i cesjonariuszy, a także dla ciebie i twoich spadkobierców, wykonawców, administratorów, następców i osobistych przedstawicieli. Użytkownik nie może scedować Regulaminu ani swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu bez wyraźnej pisemnej zgody MESA, która może zostać wstrzymana według wyłącznego uznania MESA. MESA i jej dostawcy usług mogą scedować niniejsze warunki i zasady oraz ich odpowiednie prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków bez Twojej zgody.