Strona główna > Usługa > Gwarancja

Zhejiang Mesa Sanitary Co., ltd

Gwarancja:


MESA oferuje następujące ograniczone gwarancje na swoje produkty. Niniejsze gwarancje rozciąga się jedynie pierwotny właściciel/użytkowników końcowych na użytek gospodarstw domowych i zacznij od daty produkcji urządzenia. Dla zastosowań komercyjnych zastosować dodatkowe ograniczenia.


MESA gwarantuje, że prysznic akrylowe zestawy będą wolne od wad materiałowych i materiałów w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania, przez okres dziesięciu (10) lat od początkowej daty zakupu przez właściciela/użytkownika końcowego, wykonawca lub builder od autoryzowanego dealera.


MESA gwarantuje whirlpool silniki/pompy będą wolne od wad materiałowych i materiałów w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania, przez okres pięciu (5) lat od początkowej daty zakupu przez właściciela/użytkownika końcowego, wykonawca lub builder od autoryzowanego dealera.


MESA gwarantuje dmuchawy będą wolne od wad materiałowych i materiałów w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania, przez okres pięciu (5) lat od początkowej daty zakupu przez właściciela/użytkownika końcowego, wykonawca lub builder od autoryzowanego dealera.


MESA gwarantuje, że systemy jacuzzi i powietrza będą wolne od wad materiałowych i materiałów w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania, przez okres dwóch (2) lat od początkowej daty zakupu przez właściciela/użytkownika końcowego, wykonawca lub builder od autoryzowanego dealera.


MESA gwarantuje, że prysznic drzwi będą wolne od wad materiałowych i materiałów w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania w okresie od 10 (dziesięciu) lat * od początkowej daty zakupu przez właściciela/użytkownika końcowego, wykonawca lub builder od autoryzowanego dealera. Uszczelniające materiały i uszczelki drzwi prysznicowe nie są objęte niniejszą gwarancją.


MESA gwarantuje, że systemy parowe, aby być wolne od wad materiałowych i materiałów w warunkach normalnego użytkowania i serwisowania, przez okres pięciu (5) lat i pary dysz na okres dwóch (2) lat, od początkowej daty zakupu przez właściciela/użytkownika końcowego, wykonawca lub konstruktora z autoryzowanym dealerem.


Każdy produkt zgłoszony do autoryzowanego dealera lub MESA jako wadliwy w okresie gwarancji będą naprawione lub wymienione (z produktu tej samej wartości) z opcją MESA. Koszty transportu związane z wysyłką produktu/części zamiennych może obciążyć klienta. W żadnym wypadku MESA będzie odpowiedzialny za koszty naprawy lub wymiany wszelkich materiałów instalacyjnych, włączając ale nie ograniczając się do, płytki, marmur, itp. Niniejsza gwarancja rozciąga się do pierwotnego właściciela/użytkowników końcowych i nie jest przenoszone do kolejnego właściciela.


Ani dystrybutora, autoryzowanego dealera MESA, ani inne osoby został upoważniony do każdej afirmacji, oświadczenia ani gwarancji innych niż zawarte w niniejszej gwarancji nie podlegają wykonaniu przed MESA lub jakiejkolwiek innej osoby.


MESA zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej gwarancji w dowolnym momencie, zakładając, że taka zmiana nie wpływa na warunki gwarancji obowiązującej w momencie sprzedaży przedmiotowych produktów.


Serwis gwarancyjny

W celu uzyskania usług świadczonych w ramach niniejszej gwarancji w zwykłych godzinach, albo kontakt sprzedawcy lub dystrybutora, który sprzedał urządzenie, lub skontaktuj się bezpośrednio z MESA. MESA wykona usługi gwarancyjne, opisane powyżej, gdy spełnione zostały następujące warunki:

(1 brak jest charakter lub rodzaj gwarancji;

(2) użytkownik poinformował autoryzowanych MESA agenta lub przedstawiciela działu obsługi gwarancji, charakteru problemu podczas okresu gwarancji;

(3) rozstrzygający dowód (np. numer seryjny lub dowodu zakupu) zostały przekazane do powyższego przez użytkownika, potwierdzające, że błąd wystąpił lub został znaleziony w ciągu okresu gwarancji; i

(4 osoba uprawniona niezależne usługi lub przedstawiciel firmy otrzymał pozwolenie, aby przeprowadzić kontrolę produktu w zwykłych godzinach w rozsądnym terminie po użytkownik zgłosił problem.


Zobowiązania gwarancyjnego zakładu zostaje zakończona po przetargu, wymiany lub naprawy. Nabywcą jest odmowa przyjęcia oferty kończy obowiązku gwarancyjnego w MESA. Dowolnego produktu lub naprawionych w okresie gwarancji będą pokrywane w pozostałym okresie pierwotnej gwarancji.